Allahu akbar bayyanar wannan mata ya bada mutanen kasar Saudiyya dayawa mamaki….

Allahu akbar bayyanar wannan mata ya bada mutanen kasar Saudiyya dayawa mamaki….